Stadgar.

 Brukshundklubbens uppgift

  • Vi ska sprida kunskap om hund
  • Vi ska ha friska funktionsdugliga hundar
  • Vi ska ha hundar i människans tjänst
  • Vi ska öka vår kunskap om hund
  • Vi ska vara en aktiv organisationSkurups brukshundklubb är underlagd SBK-s grundstadgar samt normalstadgar för lokalklubb. Lokalklubben ska hålla minst tre ordinarie medlemsmöten per år, varav ett ska vara årsmöte och hållas under perioden 10-28 Februari.

     Lokalstyrelsen består av:

     Ordförande

     Vice ordförande

     Kassör

     Sekreterare

     En övriga ordinarie ledamot

     samt två supleanter

Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa årsmöte.    

Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och supleanter väljs så att årligen halva antalet   utses för en tid av två år. Fyllnadsval kan vid behov ska vid medlemsmöte för återstoden av

mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen. 

Det ska väljas två ordinarie revisorer och två revisorsuppleanter.

Ogämna år: Ordförande, Kassör, Ledamot, Suppleant 1, Revisor 1, Revisorsuppleant 1, Revisorsuppleant2

Jämna år: Ordförande, Sekreterare, Vice Ordförande, Suppleant 2, Revisor 1, Revisor 2,       Revisorsuppleant 2.